SFO stadgar

STADGAR FÖR SVERIGES FÖRENADE ORDNINGSVAKTER
Föreningen bildad i Karlsborg 2000-11-25
(Fastställda vid årsmötet 2001-11-24)

Sveriges Förenade Ordningsvakter (SFO) är en partipolitiskt oberoende centralorganisation bildad av lokala ordningsvaktsklubbar och föreningar samt enskilda ordningsvakter över hela Sverige

§1. Ändamål

SFO har som övergripande ändamål:
ATT försäkra organisationens medlemmar
ATT bland medlemmarna verka för ökad kunskap i sin roll som ordningsvakt
ATT tillvarata ordningsvaktens intresse i sin tjänsteutövning
ATT stödja enskilda ordningsvakter i arbetet med att bilda lokala klubbar /föreningar

§2. ORGANISATION

SFO utövar sin verksamhet genom:
Kongress (beslutas när flera regioner bildats)
Regionårsmöte
Kommittéer
Lokala avdelningar

Organisationen har medlemmar från hela Sverige, region mitt och region norr bildas när medlemsantalet är sådant att det går att starta en regionstyrelse.

§3. KONGRESS

(Vad avser kongress tas dessa beslut om var och hur, mm när SFO blivit så pass omfattande att flera regioner bildats )

§4. ORGANISATIONENS SÄTE

Organisationens säte är där organisationens ordförande bor.

§5. MEDLEMSKAP

Rätt till ansökan om medlemskap äger Ordningsvaktsföreningar/klubbar för förordnade ordningsvakter samt enskilda förordnadeordningsvakter eller före detta ordningsvakter som vill bli passiva medlemmar.

De skall samtycka med de beslut som tagits i SFO och som tas i framtiden samt verkar i/för organisationen och dessa stadgars namn/mening. Styrelsen i SFO eller den/de av styrelsen utsedda behandlar den skriftliga ansökan och meddelar skriftligen resultat på ansökan. Årsmötet kan på förslag utse hedersmedlem.

§6. UPPHÖRANDE AV MEDLEMSKAP

Ordningsvakt eller förening/klubb som inte betalt beslutade avgifter senast 2 månader efter beslutat datum anses ha begärt utträde ur organisationen. Ordningsvakt eller förening som uppenbarligen kränker eller inte arbetar för organisationen eller dess stadgar eller stadgeenliga beslut kan uteslutas ur organisationen.

Beslut om uteslutning tas av styrelsen och meddelas skriftligen senast 30 dagar efter beslut om uteslutning, beslutet gäller från beslutsdatumet. Ordningsvakt/föreningar skall inkomma med handlingar/argument i ärendet senast 14 dagar efter begäran från SFO styrelse. Skriftlig överklagan skall vara inkommen 30 dagar efter meddelande om beslut och handläggs av årsmötet.

§7. Medlemsalternativ

Medlem kan välja servicenivå genom att välja medlemsalternativ.

 • Fullbetalande medlem, är aktiva ordningsvakter med ingående försäkringar och övrig service från SFO. Full medlemsavgift och försäkringsavgift.
 • Ej försäkrad medlem, Är ordningsvakt som har försäkringsskydd från annat försäkringsbolag men åtnjuter i övrigt full service från SFO. Medlemmen väljer då bort alla försäkringsalternativen från SFO. Full Medlemsavgift.
 • Passiv medlem är ordningsvakt eller annan som söker passivt medlemskap, passiv medlem får full service från SFO förutom försäkringarna. Full medlemsavgift.
 • Hedersmedlem kan ordningsvakt eller annan bli som föreslås av styrelsen eller medlem och väljs in av årsmötet. Avgiftsbefriad.

§8. AVGIFTER

Medlemsavgiften/försäkringsavgiften fastställs av årsmötet och skall erläggas (kalenderårsvis) på sätt som årsmötet beslutar, dock senast den 15 Mars eller om årsmötet beslutar annat. Styrelsen kan besluta om avgiftsreducering för del av året vid rekryteringskampanjer.

§9. EJ BETALD AVGIFT

Medlem som ej erlagt avgiften senast den 30 april eller 2 månader efter beslutad datum anses ha begärt och beviljats utträde. Dock upphör försäkringen den dag avgiften skulle vara inbetald till SFO.

§10. REGIONSÅRSMÖTE

Årsmöten i regionerna skall avhållas senast i november månad. Kallelse skall vara utsänd senast två (2) månader före årsmötet .I kallelsen skall dagordning samt motioner vara med. Protokoll från mötet skall varautsänt till föreningarna senast sex (6) veckor efter mötet.

§11. EXTRA REGIONÅRSMÖTE

Extra årsmöte kan begäras av fem (5) lokalavdelningar som skriftligen begär så eller då revisorerna påkallar detta. Detta möte skall kallas till senast 30 dagar efter begäran inkommit men kan ej begäras under tiden 1 september till dag för ordinarie årsmöte.

§12. DAGORDNING VID REGIONÅRSMÖTE

 1. Val av ordförande för mötet
 2. Val av sekreterare för mötet
 3. Beslut om mötets behöriga utlysande
 4. Fastställande av röstlängd
 5. Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare
 6. Regionens verksamhetsberättelse för det gångna året
 7. Regionens årsredovisning för det gångna året
 8. Revisorernas berättelse
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Ärenden från styrelsen
 11. Motioner från medlemmar
 12. Fastställande av medlemsavgiften och försäkringsavgiften
 13. Beslut om riktlinjer och budget för verksamheten i det kommande året
 14. Fastställande av arvoden och ersättningar till styrelsen
 15. Val av:
  • Regionordförande 1 års mandattid
  • 3 St Ledamot (Dessa väljs på 2 års mandattid växelvis med nedanstående)
  • 3 St. Ledamöter (Dessa väljs på 2 års mandattid växelvis med ovanstående)
  • 4 st suppleanter 1 års mandattid
  • 2 st revisorer 2 års mandattid väljs växelvis
  • 1 st revisorssuppleant 1 års mandattid
  • 3 st ledamöter i valberedning väljs på 3 år, 1 st väljs varje år varav 1 sammankallande

§13. STYRELSENS SAMMANSÄTTNING

Vid val av styrelse skall försök att få med hela regionen i styrelsen eftersträvas. Varje lokal avdelning får ej företrädas i styrelsen med mer än två (2) representanter.

Ordföranden bör ej sitta på denna post mer än fyra (4) mandatperioder i följd om inte annat beslutas av årsmötet.

Styrelsen är beslutmässig när minst fem (5) ledamöter är delaktiga i besluten, ordföranden äger utslagsröst .

Styrelsen utser inom sig:

 • Vice ordförande
 • Vice sekreterare
 • Sekreterare
 • Kassör
 • Ansvarig för försäkringsfrågor
 • Kontakter med RPS

Styrelsen utser inom sig eller bland medlemmarna ansvariga för:

 • Medlemsregister
 • Information
 • Kassaförvaltare
 • Data
 • Beklädnads och utrustningsansvarig

§14. RÖSTRÄTT (Fastställs 2012)

Samtliga lokalavdelningar äger 2 (två) röster för de första 5-50 medlemmarna, sedan 1 (en) röst ytterligare för påbörjat20 tal medlemmar.

Föreningar kan dock max erhålla 5 röster oberoende av storlek på förening.

Bolagsanställda medlemmar organiseras i lokalavdelningar för respektive bolag för att erhålla rösträtt, röstlängd enligt punkten ovan.

De enskillda medlemmar som närvarar vid mötet erhåller 1 (en) röst per 5-10 medlemmar, och 1 (en) extra röst per påbörjat 10 tal. (Vid eventuell rösträkning skall mötet tillse att de enskilda får tid att bestämma sig hur de vill använda sin/sina röster)

Medlemsantalet 31 augusti räknas.

Ombud får med fullmakt företräda en eller flera lokalavdelningar och äger rösträtten bara för egen region vid personval och ekonomiska frågor.

Valberedningens förslag skall styrkas med fullmakt om den nominerade ej är närvarande.

All röstning sker med öppen röstning om ingen begär annat, och alla beslut fattas med minst två tredjedelars majoritet.

§15. MOTIONER

Lokalföreningarnas/klubbarnas samt enskilda medlemmars motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 20 augusti för att behandlas på årets årsmöte.

§16. VERKSAMHETSÅRET

SFO verksamhetsår räknas från 1 september till 31 augusti

§17. FÖRVALTNING

Räkenskaperna skall föras med noggrannhet och omsorg och vara vederbörligen verifierade. Styrelsen skall till verksamhetsberättelsen foga årsredovisning över det ekonomiska utfallet. Styrelsens förvaltning och organisationens räkenskaper skall granskas av två (2) valda revisorer, dessa skall beredas full insyn i alla dokument som rör respektive regionstyre när de själva bedömer det nödvändigt. Organisationens organisationsnummer och namn får ej nyttjas utanför organisationen utan skriftlig fullmakt från styrelsen.

§18. STYRELSENS ERSÄTTNING

Styrelsemedlemmar och andra som arbetar för organisationen har rätt till ersättning för utlägg som skett i organisationens namn enligt regler som beslutas av årsmötet och redovisas på bilaga till dessa stadgar. Denna bilaga beslutas om vid varje årsmöte.

§19. STADGEÄNDRING

Beslut om ändring av dessa stadgar skall fattas av två (2) av varandra oberoende medlemsmöten.

§20. UPPLÖSNING AV SFO REGIONER

För upplösning av regionerna inom SFO krävs beslut härom av minst två på varandra regionårsmöte. Beslutas om upplösning av organisationen beslutas samtidigt hur det skall förfaras med befintliga tillgångar.

Dessa stadgar är fastställda och reviderade enligt nedan:

Fastställda vid årsmötet 2001-11-24

Reviderade vid årsmötet 2002-11-23

Reviderade vid årsmötet 2004-11-27

Reviderade vid årsmötet 2006-11-11

Reviderade vid årsmötet 2008-11-08 beslutade 2009-11-07

Reviderade vid årsmötet 2011-11-12