Vad är en ordningsvakt

Vad skiljer ordningsvakt – väktare – värd eller dörrvakt – servitriser, annan personal från oss vanliga medborgare. Nedan har vi försökt redogöra för vilken roll de olika kategorierna har när du vistas på krogen eller andra ställen där de förekommer.

ORDNINGSVAKT

Vad har ordningsvakten för uppgifter och befogenheter?

En ordningsvakts uppgift är att medverka till att upprätthålla allmän ordning. Ordningsvakterna ska vara ett komplement till, aldrig som en ersättning för, polisen som har det primära ansvaret för att upprätthålla den allmänna ordningen.

 1. Ordningsvakten har rätt att omhänderta berusade personer som på grund av sitt tillstånd ”inte kan ta hand om sig själv eller annars utgör fara för sig själv eller för någon annan”.
 2. Ordningsvakter har befogenhet att avvisa eller avlägsna en person som genom ”sitt uppträdande stör den allmänna ordningen eller utgör en omedelbar fara för denna”.
 3. Om det inte är tillräckligt får ordningsvakten tillfälligt omhänderta personen. Ordningsvakten får använda våld om uppgiften inte kan lösas på annat sätt. Batong och handfängsel är något av ordningsvaktens utrustning.
På vilka platser får ordningen skötas av ordningsvakter?

Exempel på där ordningen får skötas av ordningsvakter:

 • Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Platser som allmänheten har tillträde till eller där alkoholdrycker serveras till allmänheten med tillstånd enligt alkohollagen.
 • Säkerhetskontroll i domstolar, där de bland annat har befogenhet att kroppsvisitera besökare.

En ordningsvakt får också sköta ordningen på vissa andra platser. ”Om det finns ett särskilt behov och det är väsentlig betydelse från allmän synpunkt…”

Prövningen som ska göras är bland annat:

 1. om det är särskilt stökigt på platsen,
 2. om det finns behov av ordningsvaktens befogenheter eller polismans befogenheter eller
 3. om det inte finns polisresurser att tillgå för att lösa problemet.
Vilken krav ställs på en ordningsvakt?

En ordningsvakt måste vara lämplig för uppdraget och i princip inte vara straffad tidigare. Polismyndigheten är skyldig att varje år kontrollera att ordningsvakten uppfyller kraven.

En ordningsvakt lyder under polismyndigheten i det län där tjänstgöringen sker. Han är skyldig att lyda polismans order. En ordningsvakt har också rapporteringsskyldighet gentemot Polisen och skyldighet att lämna rapport när han får kännedom om ett brott.

Om polismyndigheten upptäcker, vid de årliga registerkontrollerna eller på annat sätt, att en ordningsvakt har brutit mot kravet på laglydnad och lämplighet får myndigheten återkalla förordnandet. Kravet på laglydnad är högt. Brott i tjänsten leder därför oftast till att förordnandet återkallas.

Vilken utbildning har en ordningsvakt?

I Rikspolisstyrelsens föreskrifter står att grundutbildningen för ordningsvakter ska omfatta 80 timmar och inriktas i första hand på konflikthantering och de regler som styr ordningsvakters befogenheter.

Utöver grundutbildningen ska en ordningsvakt genomgå en fortbildning var tredje år för att få förnyat förordnande.

Utbildning av ordningsvakter får bedrivas av polismyndigheten eller, om det finns särskilda skäl, av någon som har fått tillstånd av Rikspolisstyrelsen.

Finns det regler för hur en ordningsvakt ska vara klädd?

I Rikspolisstyrelsens föreskrifter finns bestämmelser om vilken klädsel en ordningsvakt får bära.

En ordningsvakt skall bära en av rikspolisstyrelsen godkänd uniform eller av polisen godkänd lämplig civil klädsel, sådan klädsel skall vara så utformad att det klart framgår att personen tjänstgör som ordningsvakt, utan att det uppstår risk för förväxling med polis.

All form av reklam på kläderna är otillåtet.

Vilka lagar styr ordningsvaktens uppgifter?

Ordningsvakternas verksamhet regleras i flera författningar. De viktigaste är:

 • Lag (1980:578) om ordningsvakter.
 • Ordningsvaktsförordning (1980:589).
 • Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordningsvakter (FAP 692-1).
Har ordningsvakten någon legitimation?

Efter genomförd och godkänd utbildning får ordningsvakten söka ett förordnande i det Län som han/hon tänker arbeta. Detta förordnande skrivs ut efter kontroll på en tid av tre år.

Om någon arbetar i flera Län kan Rikspolisstyrelsen utfärda riksförordnande.

Hur är ordningsvakten utmärkt?

Ordningsvakten har ett ärmemblem på vänster överarm, en funktionsbeteckning på vänster bröst.

På de allra flesta står det ordningsvakt på ryggen.

Väktare

Vilka befogenheter har en väktare?

Väktare har inga särskilda befogenheter utöver vad andra medborgare har, det vill säga endast rätt att göra envarsgripande.

Däremot har väktare ett förstärkt tjänstemannaskydd enligt 17 kap. 5 § BrB.

Vilken myndighet har tillsyn över väktare?

Det krävs auktorisation från länsstyrelsen för att få utöva bevakningsuppgifter åt annan i syfte att förebygga skadegörelse, sabotage och annan brottslig verksamhet.

Länsstyrelsen utövar tillsyn över auktoriserade bevakningsföretag.

En auktorisation kan återkallas. Innan länsstyrelsen beslutar i ett auktorisationsärende ska yttrande inhämtas från Rikspolisstyrelsen. Om länsstyrelsen inte följer inriktningen i yttrandet kan Rikspolisstyrelsen överklaga länsstyrelsens beslut till länsrätten.

Får väktare utöva andra arbetsuppgifter som inte är bevakning?

Det finns i princip inget hinder för bevakningsföretag att åta sig uppgifter som inte är bevakningstjänst. Bevakningsföretagets verksamhet får dock inte inkräkta på Polisens arbetsområde (Lagen om bevakningsföretag och i Rikspolisstyrelsens författningssamling, FAP 579-2). Marknadsföringen får inte heller utföras på ett sådant sätt att allmänheten får en felaktig uppfattning att företaget har övertagit en rent polisiär funktion eller att företagets verksamhet kan jämställas med polisverksamhet.

Vilka lagar och författningar styr väktare?

Väktarens verksamhet styrs av flera lagar och förordningar, de viktigaste är:

 • Lagen (1974:191) om bevakningsföretag.
 • Förordningen (1989:149) om bevakningsföretag .
 • Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om bevakningsföreskrifter (FAP 579:2).
 Hur är väktaren utmärkt?

Väktaren har ett ärmemblem på vänster överarm, en funktionsbeteckning på vänster bröst. På de allra flesta står det Väktare på ryggen.

Värd eller dörrvakt

Vad får dörrvakten göra?

En dörrvakt är någon som krögaren eller arrangören anställt för att sköta dörren, kontroll av legitimation för de ställen som ställer krav på viss ålder. De kan likaså be att få kontrollera så att publiken inte har med sig otillåtna saker, detta måste ske på frivillighetens bas för om tvång blandas in krävs annat lagstöd.

En dörrvakt har inget lagstöd att göra någonting utöver det som en vanlig medborgare får göra.

Vad gör värden?

En värd är någon som är anställd för att sköta kontakter med gästerna och hjälpa dem tillrätta.

Värden får göra samma saker som en dörrvakt.

En värd har inget lagstöd att göra någonting utöver det som en vanlig medborgare får göra.

Hur är Värden eller dörrvakten utmärkt?

Det finns inget fastställt utseende på dessa utan det är upp till arbetsgivaren att avgöra. Ofta står det Värd eller Vakt på ryggen.

Servitriser och annan personal

Vad får dessa göra?

All personal som inte är ordningsvakt eller polis får bara be gästerna avbryta otillåten verksamhet.

De kan gå in och avbryta ett pågående brott med stöd av nödvärnsrätten.

En vanlig medborgare

Får vanliga medborgare ingripa för att förhindra brott?

En vanlig medborgare får ingripa för att förhindra ett brott med stöd av 24 kap 1 § andra stycket punkten 1 brottsbalken.

Där står bland annat att ”Rätt till nödvärn föreligger mot ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp på person eller egendom.